زمین فوتبال “ورزشگاه شهید عضدی رشت “صاحب چمن طبیعی می شود

زمین فوتبال “ورزشگاه شهید عضدی رشت “صاحب چمن طبیعی می شود

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان : زمین فوتبال “ورزشگاه شهید عضدی رشت “صاحب چمن طبیعی می شود پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مساعدت ویژه استاندار ، نمایندگان و رییس سازمان برنامه و بودجه ؛ زمین فوتبال عضدی رشت صاحب چمن طبیعی می شود. گیل ابراز_ پیامد چالش های متعددی که در یک ماه