در برنامه های طرح استقبال از بهار به فرهنگ و آداب و رسوم رشت توجه شود

در برنامه های طرح استقبال از بهار به فرهنگ و آداب و رسوم رشت توجه شود

در هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی رشت تاکید شد: در برنامه های طرح استقبال از بهار به فرهنگ و آداب و رسوم رشت توجه شود در هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت به توجه داشتن نسبت به فرهنگ، آداب و