بازدید مسئولین از مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت

بازدید مسئولین از مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت

رئیس کل دادگستری گیلان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و سرپرست شهرداری رشت از مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت بازدید کردند گیل ابراز_ رئیس کل دادگستری گیلان به همراه معاونان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و سرپرست شهرداری رشت از مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت بازدید کردند. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور