برگزاری نخستین کارگاه حقوقی ویژه منجیان غریق و‌مدیران اماکن آبی استان گیلان

برگزاری نخستین کارگاه حقوقی ویژه منجیان غریق و‌مدیران اماکن آبی استان گیلان

اولین کارگاه حقوقی ویژه منجیان غریق استان گیلان و‌مدیران اماکن آبی استان با حضور آقای علی پورمقبلان دبیر کمیته حقوقی و مدرس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور، برگزار گردید. به گزارش گیل ابراز _ حسین میرزایی، رییس هیات نجات غریق و غواصی استان گیلان درخصوص برگزاری این کارگاه افزود :اولین کارگاه حقوقی منجیان غریق