برچسب: رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور

درخواست تجهیزات و ‌پرداخت حقوق منجیان غریق گیلان از رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور

جلسه حسین میرزایی رییس هیات نجات غریق ‌وغواصی استان گیلان با رییس محترم فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور جناب آقای حیدری و رییس هیات استان مازندران ،در خصوص هماهنگی…