رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت