رئیس کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران