برچسب: دکتر سیامک ریماز

⭕⭕رئیس مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت: گیلان رتبه دهم اهدای عضو در کشور/۱۲ مورد پیوند انجام شد

⭕رئیس مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت: گیلان رتبه دهم اهدای عضو در کشور/۱۲ مورد پیوند انجام شد 🔰حقیقی/پایگاه خبری گیل ابراز رشت- رئیس مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت…