دانشگاه گیلان

در نشست مشترک روزبهان با رییس دانشگاه گیلان توافق شد: ترسیم افق های جدید همکاری با تفاهمنامه همکاری کاربردی در حوزه های پژوهشی و بین المللی

گیل ابراز در ادامه نشست های راهبردی مدیریت عالی سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر محمدولی روزبهان رییس هیأت مدیره و…