برگزاری نخستین نمایشگاه کار در دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان

برگزاری نخستین نمایشگاه کار در دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان

نخستین نمایشگاه کار در دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان برگزار شد. سارا حقیقی،گیل ابراز _ رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان در حاشیه افتتاح نخستین نمایشگاه کارضمن قدردانی از حضور روسای دانشکده ها، اساتید ،مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان و روسای انجمن کارفرمایان استان گفت:دانشگاه فنی و