دانشگاه آزاد اسلامی زمینه ساز اشتغال دانش بنیان است

دانشگاه آزاد اسلامی زمینه ساز اشتغال دانش بنیان است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان؛راه اندازی دانشکده های مهارتی و کار آفرینی از اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی استان در راستای ایجاد اشتغال /افزایش شهریه دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تورم نیست گیل ابراز _ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت:دانشگاه آزاد اسلامی خود را پاسخگوی مطالبات جوانان در حوزه اشتغال دانسته ، بستر