درخواست همکاری آموزشی دانشگاه آزاد واحد رشت از مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان

درخواست همکاری آموزشی دانشگاه آزاد واحد رشت از مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از مدیریت درمان استان در راستای آموزش نیرو های پرستاری و پیراپزشکی درخواست همکاری نمود. گیل ابراز: رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دکتر دوستدار در نشستی با دکتر قنبرپور سرپرست مدیریت درمان استان همکاری دوجانبه در آموزش نیروهای کادر پرستاری و پیراپزشکی را درخواست نمود. دراین نشست مقرر شدبراساس