بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده پرستاری و مامایی رشت

بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده پرستاری و مامایی رشت

در راستای مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر بازگشایی مراکز آموزشی صورت گرفت؛بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده پرستاری و مامایی رشت گیل ابراز_ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای اجرایی شدن مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر بازگشایی مراکز آموزشی و لزوم حضور دانشجویان، از کلاسهای حضوری دانشکده پرستاری و