برچسب: دانشکده پرستاری و مامایی گیلان

بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده پرستاری و مامایی رشت

در راستای مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر بازگشایی مراکز آموزشی صورت گرفت؛بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده پرستاری و مامایی رشت گیل ابراز_ رئیس دانشگاه علوم…