بازدید جمعی از اعضای شورا و مدیران شهرداری رشت از روند نامگذاری و جانمایی خیابان خوراک در رشت

بازدید جمعی از اعضای شورا و مدیران شهرداری رشت از روند نامگذاری و جانمایی خیابان خوراک در رشت

جمعی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر رشت از روند نامگذاری و جانمایی خیابان خوراک در رشت بازدید کردند. گیل ابراز: در این بازدید فرهام زاهد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر رشت، محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت حضور داشتند.