خونخواهی شهید غفاری، مطالبه مردم گیلان از دستگاه قضایی

خونخواهی شهید غفاری، مطالبه مردم گیلان از دستگاه قضایی

گیل ابراز/ مهتا صدری: ۱۶شهریورماه، سالیاد خونی بر زمین مانده ست؛ خونی که می بایست تبدیل به جنبشی برای مبارزه با حریم شکنان و دست اندازان به منابع طبیعی گیلان میشد اما تنها داغی ست مانده بر دل همسر و فرزندان شهید و یکایک دوستداران محیط زیست گیلان و ایران. هفتم امام شهیدمان است. در