برچسب: خلیل بهروزی فر

الکترونیکی کردن دفاتردرمانی منجر به صرفه جویی مالی و تسریع دردرمان می گردد

خلیل بهروزی فر گفت: الکترونیکی کردن دفاتردرمانی منجر به صرفه جویی مالی وتسریع دردرمان وارائه خدمات مطلوب گردیده و زمینه ساز تحولی بزرگ در تشگیل پرونده الکترونیک است. گیل ابراز:…