جلسه درآمدی شهرداری به ریاست شهردار رشت تشکیل شد

جلسه درآمدی شهرداری به ریاست شهردار رشت تشکیل شد

به گزارش گیل ابراز و به نقل از مدیریت ارتباطات شهرداری رشت، جلسه درآمدی شهرداری به ریاست رحیم شوقی شهردار و با حضور سیدمجتبی خدمت بین دانا معاون مالی و اقتصادی شهرداری، مریم گل احضار مدیر درآمدهای شهرداری و مدیران مناطق پنجگانه شهری در سالن جلسات شهرداری تشکیل شد. در جلسه مذکور معاون مالی و