از برگزاری اولین کنفرانس” شهرهایی برای مردم” تا برگزاری جشنواره های مجازی پژوهش

از برگزاری اولین کنفرانس” شهرهایی برای مردم” تا برگزاری جشنواره های مجازی پژوهش

گیل ابراز: سید محمد احمدی شهردار رشت برنامه های شهرداری در هفته پژوهش را تشریح کرد. شهردار رشت با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری به علم و پژوهش اظهار کرد: مقام معظم رهبری می فرمایند “علم و پژوهش را باید به عنوان یک باور عمومی دربیاوریم تا یک همت همگانی برای این کار گماشته