پایان جشنواره کشوری نقاشی “حقوق بشر در سایه”

پایان جشنواره کشوری نقاشی “حقوق بشر در سایه”

به گزارش روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، اختتامیه جشنواره کشوری نقاشی “حقوق بشر در سایه” برگزار گردید. گیل ابراز_ جشنواره کشوری نقاشی “حقوق بشر در سایه” که با همکاری انجمن دفاع از قربانیان تروریسم و کانون “هنر برای حقیقت”، به منظور دفاع از حقوق بشر قربانیان ترور با استفاده از زبان هنر در