اهتمام دستگاه قضایی و شهرداری رشت برای صیانت از بیت‌ المال و حقوق شهروندان

اهتمام دستگاه قضایی و شهرداری رشت برای صیانت از بیت‌ المال و حقوق شهروندان

در راستای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز ؛ اهتمام دستگاه قضایی و شهرداری رشت برای صیانت از بیت‌ المال و حقوق شهروندان گیل ابراز_ با توجه به اهتمام جدی دستگاه قضایی و شهرداری رشت در راستای حفظ بیت‌ المال و صیانت از حقوق عامه شهروندان تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز از منطقه یک شهر رشت