تحویل سال نو مدیرکل بهزیستی گیلان درکنار فرزندان خانه نگهداری ترنم امید

تحویل سال نو مدیرکل بهزیستی گیلان درکنار فرزندان خانه نگهداری ترنم امید

گیل ابراز: همزمان با لحظه ی تحویل سال ۱۴۰۰ دکتر حسین نحوی نژاد –مدیرکل بهزیستی استان گیلان به همراه جمعی ازمسئولین این اداره کل لحظه تحویل سال جدید را با کودکان خانه نگهداری ترنم امید گذارنده و در فضای عاطفی و صمیمی با کودکان این مرکز دیدار و از آن ها تفقد و دلجویی نمودند.