حذف برخی موانع و پشتیبانی از تولید به منظور ایجاد تحول اقتصادی ضروری است

حذف برخی موانع و پشتیبانی از تولید به منظور ایجاد تحول اقتصادی ضروری است

حذف برخی موانع و پشتیبانی از تولید به منظور ایجاد تحول اقتصادی ضروری است- مهندس اکبری مقدم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت:استفاده از همه اندیشه ها در جایگاه های مختلف به منظور ایجاد رشد و تحول در سطح منطقه استفاده موردتاکید است. به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز و به