تحمیق مردم، دستاورد شورای پنجم!

تحمیق مردم، دستاورد شورای پنجم!

گیل ابراز/مهتا صدری: نظارت بر کار شهردار، یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر است. نظارتی که براساس خرد جمعی و مشورت است ، میتواند بسیار راه گشا و در جهت رفع تبعیض و فساد در مجموعه عریض و طویلی همچون شهرداری باشد اما گاهی تبدیل به اهرم فشاری علیه شهردار در جهت رسیدن به خواسته