مراکز رشد و مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری، مهمترین بستر اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی کشور هستند

مراکز رشد و مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری، مهمترین بستر اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی کشور هستند

دکتر رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در بازدید از پارک علم و فناوری گیلان: مراکز رشد و مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری، مهمترین بستر اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی کشور هستند مراکز رشد و مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری، مهمترین بستر اشتغال دانش آموختگان