سردرگمی جوانان در بازار آشفته کار و تحصیل

سردرگمی جوانان در بازار آشفته کار و تحصیل

گیل ابراز: انتخاب یکی از بارزترین ویژگی های آدمیست، هر انسانی در زندگی بارها در موقعیت انتخاب قرار میگیرد و با انتخاب‌های خود مسیر زندگی‌اش را تعیین میکند و پرواضح است که با هر انتخاب درست می‌تواند سرمایه‌های مالی، عاطفی و انسانی خود را افزایش داده یا از آن محافظت کند. اکنون که اعلام نتایج