با ایجاد تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری می توانیم در کاهش اطاله دادرسی پیشرو باشیم

با ایجاد تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری می توانیم در کاهش اطاله دادرسی پیشرو باشیم

محمدی اصل، مدیر کل زندانهای استان گیلان از برگزاری جلسات دادگاهی ویدیو کنفرانسی زندان مرکزی رشت با محاکم قضایی گیلان و هرمزگان خبر داد و گفت : با ایجاد بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری و استفاده از تاسیسات حقوقی می توانیم در کاهش اطاله دادرسی پیشرو باشیم. به گزارش گیل ابراز، رضا محمدی اصل