جلسه هم اندیشی و ارائه راهكار با نیروی انتظامی در راستای كاهش سرقت تجهیزات برق در استان گیلان

جلسه هم اندیشی و ارائه راهكار با نیروی انتظامی در راستای كاهش سرقت تجهیزات برق در استان گیلان

در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان برگزار شد: جلسه هم اندیشی و ارائه راهكار با نیروی انتظامی در راستای كاهش سرقت تجهیزات برق در استان گیلان گیل ابراز _ جلسه هم اندیشی و ارائه راهکار در راستای پیشگیری از وقوع سرقت تجهیزات و تاسیسات شبکه توزیع برق استان گیلان با حضور محمد اسماعیل هنرمند