کیفیت و دقت آزمایش‌ها با تجمیع آزمایشگاه‌ها افزایش‌یافته است

کیفیت و دقت آزمایش‌ها با تجمیع آزمایشگاه‌ها افزایش‌یافته است

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان: کیفیت و دقت آزمایش‌ها با تجمیع آزمایشگاه‌ها افزایش‌یافته است گیل ابراز _ مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با اشاره به طرح برخی دغدغه‌ها مبنی بر کاهش کیفیت آزمایش‌ها با تجمیع آزمایشگاه‌ها،گفت: با این اقدام نه‌تنها کیفیت و دقت آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌های پیشرفته و مرجع افزایش‌یافته بلکه در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی