استفاده من غیر حق از تعهدات تامین اجتماعی مصداقی بارز از تجاوز به حقوق دیگران است

استفاده من غیر حق از تعهدات تامین اجتماعی مصداقی بارز از تجاوز به حقوق دیگران است

سرپرست معاونت تعهدات بیمه ای تامین اجتماعی استان گیلان در نشست کارگروه نظارت و کنترل مصارف ، بر ضرورت شناسایی گلوگاهها و منافذ قانونی که منجر به شکل گیری سوء استفاده ها و تعدی به منابع سازمانی و تضییع حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران میگردد تاکید نمود. گیل ابراز _ محمد هرمزی در این