تامین گاز مشترکان بخش خانگی در الویت است

تامین گاز مشترکان بخش خانگی در الویت است

مدیرعامل شرکت گاز گیلان با اشاره به استفاده نیروگاههای استان(سه نیروگاه) از سوخت دوم گفت: اولویت، حفظ و تامین گاز مشترکان بخش خانگی است. گیل ابراز: حسین اکبر روز دوشنبه در گفت و گویی با اشاره به شبکه سراسری گاز و سرمای زیاد در برخی استان های کشور افزود: برای تامین گاز مردم در زمستان