تامین کالاهای اساسی و در دسترس بودن ارزاق عمومی مردم اولویت ستاد تنظیم بازار است

تامین کالاهای اساسی و در دسترس بودن ارزاق عمومی مردم اولویت ستاد تنظیم بازار است

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان شفت به ریاست محمد حسن پور سرپرست فرمانداری برگزار شد. گیل ابراز: حسن پور در این جلسه تامین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم را اولویت اول ستاد تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: تحت هیچ عنوان نباید خدشه‌ای به سبد ارزاق خانوار وارد شود، تا شرمنده مردم نشویم. آرامش