تورهای ایمنی اجتماعی حقی شهروندی برای شکل گیری سرمایه انسانی بالنده در جامعه است

تورهای ایمنی اجتماعی حقی شهروندی برای شکل گیری سرمایه انسانی بالنده در جامعه است

ابعاد و تاثیرات نظام تامین اجتماعی و جایگاه بیمه های اجتماعی در آن طی یادداشتی برگرفته از کتاب (( تامین اجتماعی برای همه )) تشریح شد . گیل ابراز ، در این یادداشت آمده است : برقراری امنیت ، ایجاد آرامش و امید به آینده و تامین معاش مادی برای افراد جامعه سه وظیفه دولتهاست