تامین اجتماعی لنگرود دارای بیشترین تعداد رانندگان بیمه شده پس از رشت در سطح استان است

تامین اجتماعی لنگرود دارای بیشترین تعداد رانندگان بیمه شده پس از رشت در سطح استان است

بیش از ۵۶۰۰۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان لنگرود تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند . گیل ابراز: بیش از ۱۹۰۰۰ بیمه شده اصلی و افزون بر ۵۶۰۰ مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود تحت پوشش تامین اجتماعی شعبه لنگرود هستند که در مجموع ۵۶۳۴۰ نفر از جمعیت شهرستان را دربردارد . براساس این