راه‌اندازی موزه خوراک رشت در عمارت تاریخی شهرداری

راه‌اندازی موزه خوراک رشت در عمارت تاریخی شهرداری

در جلسه کارگروه گردشگری ، صنایع دستی و شهر خلاق شورای اسلامی شهرستان رشت تاکید شد ؛ ایجاد بازارچه صنایع دستی – تاسیس آموزشکده خوراک شناسی – راه‌اندازی موزه خوراک رشت در عمارت تاریخی شهرداری – احیاء بازار پیرسرا گیل ابراز _ رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت و شهردار در کارگروه گردشگری، صنایع دستی و