نگاهی به کتاب تاریخ تئاتر لنگرود

نگاهی به کتاب تاریخ تئاتر لنگرود

گیل ابراز _ کتاب تاریخ تئاتر لنگرود که نگاهی به هنر تئاتر از آغاز تا سال ۱۳۰۰ را در بر می گیرد و می کوشد که به طریقی در چهار بخش، پیشینه نمایش در لنگرود، معرفی پیشگامان تئاتر لنگرود، معرفی هنرمندان تاثیر گذار تئاتر لنگرود و در نهایت فهرستی از نمایش های اجرا شده در