راه اندازی مرکز تولید گاز‌های طبی در بیمارستان رسول اکرم

راه اندازی مرکز تولید گاز‌های طبی در بیمارستان رسول اکرم

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان گفت: این مرکز تمام تخت‌های نیازمند تنفس با اکسیژن را پوشش می‌دهد. گیل ابراز: رضا قنبرپور در مراسم افتتاح این مرکز با بیان اینکه با این دستگاه هیچ بیماری بدون اکسیژن نخواهد بود افزود: این دستگاه با نشان زیمنس آلمان و ظرفیت ۶۰۰ لیتری، می‌تواند به طور همزمان به ۱۰۰