بررسی راهکارهای تسریع در عملیات اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری

در بازدید رییس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور ؛ بررسی راهکارهای تسریع در عملیات اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری

سعید جغتایی رییس امور پایش،ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور از بخش های مختلف پروژه در حال…