افتتاح سوله های کارگاهی و راه اندازی کارگاه های شرکت های فناور در مجتمع فشتام رشت