ماه: آبان 1399

ترسیم فرصت های جدید همکاری براساس ظرفیت ها وتوانمندی های دو طرف/ هنر یکی از بهترین ابزارها برای معرفی توانمندی ها و فرصت های جذب سرمایه گذار است

گیل ابراز:دکتر سید حجت مهدوی معاون فرهنگی،اجتماعی،گردشگری و محمد حسن پور مدیر فرهنگی،هنری این سازمان با همراهی فرهاد رحمان زاده…